ANKARSRUMS JAKTSKYTTEKLUBB

1959

Föreningen bildades vid ett möte i Hjorted i augusti 1959 och hette då Hjorteds Jaktskytteklubb och fick 16 medlemmar vid starten. Vid mötet utsågs tre personer att handha föreningens angelägenheter fram till årsmötet 1960. De valda fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga en älgbana.

Genom att Hjorteds skytteförening ställde sin skjutbana till förfogande ordnades snart den saken. Föreningen skulle ansluta sig till Norra Kalmar läns Jaktvårdsförening. Den första styrelsen bestod av: Gunnar Oskarsson ordförande, Herbert Svensson kassör, Olle Örnvall vice ordförande, Ivan Landholm sekreterare samt Erik Linderot.


1962

Vid ett möte i Ankarsrum den 20 juni 1962 beslöts att ombilda klubben och i fortsättningen skulle den heta Hjorted-Ankarsrums Jaktskytteklubb med säte i Ankarsrum. Det beslutades att man skulle bygga en älgbana om man kunde finna en lämplig plats. Man skulle också bygga en skeetbana sedan älgbanan var klar, om råd och lägenhet medgav det.

Den nya styrelsen bestod av Hans Landers ordförande, Gunnar Oskarsson, Bernhard Ockelstam, Gösta Gustavsson och Olle Örnvall. Till suppleanter valdes Verner Andersson och Gunnar Albinsson.


1963

Vid årsmötet 1963 rapporterades att man hittat en lämplig plats för en älgbana vid Tjursbo och där fått arrendera erforderlig mark av AB Ankarsrums Bruk och att ett kontrakt på 49 år hade upprättats. Arbetet med banan påbörjades under hösten.
Den vid årsmötet valda styrelsen konstituerade sig sålunda: ordf. Hans Landers, v. ordf. Gunnar Oskarsson, skattmästare Bernhard Ockelstam, sekreterare Gösta Gustavsson samt Olle Örnvall.

Arbetet på älgbanan fortsatte sommaren 1963, och i mitten av augusti kunde man börja skjuta på löpande älg. Senare byggdes också kurar för skyttar och funktionärer. Kostnaden för anläggandet av banan belöpte sig till 10.600 kr. Därtill kom medlemmarnas arbetsinsatser. Under året löste 63 skyttar medlemskort. Årsavgiften var 5 kr. Enligt vinst och förlusträkningen för år 1963 hade föreningen fått 8.000 kr. i anslag från Länsföreningen. Vid den här tiden var Sven Fredga jaktvårdskonsulent här. Nu börjar det finnas förteckning över avlagda prov vid älgbanan.


1964

Skeetbanan började byggas under 1964. Föreningen fick arrendera mark som låg i anslutning till älgbanan av AB Ankarsrums Bruk. Ett kontrakt upprättades som gällde 10 år med en årshyra av 1 kr. Vid årsmötet rapporterades att banan under hösten i stort sett blivit klar och skulle komma att invigas vid en tävling kommande år. Tack vare mycket arbete av medlemmarna kunde kostnaden hållas så låg som 2.000 kr.


1965

Invigningsskjutning vid älg- och skeetbanorna anordnades den 7 juni 1965. Då var alla Kalmar läns jaktskytteklubbar inbjudna att deltaga. Då anordnades jaktstig, harbana och skjutning vid älg- och skeetbanorna.


1966

Vid årsmötet 1966 rapporterade ordf. att kostnaden för byggandet av älgbanan uppgick till 10.595 kr och anslag hade erhållits med 10.500 kr. Skeetbanan hade kostat 2.266 kr. Härtill kom frivilligt arbete. Vid älgbanan kostade en serie (4 skott + 2 provskott) 2:50, och vid skeetbanan 6 kr för en 15-skottsserie och 10 kr för 25-skottsserien. 60 skyttar löste medlemskort. Vid älgbanan lossades 5.406 skott och vid skeetbanan 3.424.


1968

Vid årsmötet den 29 mars 1968 avgick Gunnar Oskarsson ur styrelsen och avtackades av ordföranden. Han hade arbetat i styrelsen sedan föreningen startade. Vid mötet hälsades också den nye jaktvårdskonsulenten Stig Johansson välkommen.


1969

Vid styrelsemöte den 25 mars 1969 meddelades att Ankarsrums Bruk lagt ner driften vid grusgropen varför el-ledningen dit skulle komma att tas bort. Landers och Ockelstam fick i uppdrag att förhandla om el-försörjningen till skjutbanan.


1970

Vid årsmötet den 31 mars 1970 avgick Hans Landers som ordförande på grund av åldersskäl. Han avtackades av v. ordf. Inge Johansson som framhöll hans gedigna arbete som kommit klubben till del och överlämnade en blomsteruppsättning som tack.

Till ordförande efter Landers valdes Per-Åke Bengtsson.

Styrelsen bestod av:
Ordf.          Per-Åke Bengtsson
V ordf.        Inge Johansson
Sekr.          Gösta Gustavsson
Kassör        Bernhard Ockelstam
samt          Olle Örnvall
Suppleanter: Erik Johansson och Hilding Forsberg


1971

Vid årsmötet 1971 valdes Hilding Forsberg in i styrelsen efter Olle Örnvall som flyttat från orten. Som suppleant i hans ställe valdes Anders Ockelstam. Under året har nya lerduvekastare till skeetbanan inköpts och monterats. Kostnad 3.073 kr.

Vid årsmötena åren 1971 och -72 beslöts att ändra klubbens namn till Ankarsrums Jaktskytteklubb.


1974

Vid årsmötet 1974 avgick Bernhard Ockelstam som varit kassör sedan föreningen fick sitt säte i Ankarsrum. Han avtackades för mångårigt arbete för föreningens bästa av Inge Johansson som föreslog att Ockelstam skulle utses till hedersledamot vilket enhälligt godkändes. Som kassör efter Ockelstam valdes Bengt Hansson.

1974 är första året då länsjaktvårdare Bengt Andersson figurerar i protokollen. Vid ett styrelsemöte i januari påtalades att älgbanan börjar vara sliten och fordrar mycket reparation och det diskuterades om den skulle ersättas med en ny. Ljv Bengt Andersson lovade att hjälpa till med ansökningar av bidrag m.m. Han förordade en nybyggnad av typ Markarydsbanan och lovade skaffa prospekt från olika firmor. En beräknad kostnad för nödiga ombyggnader är 18.000 – 19.000 kr.


1975

Vid årsmötet 1975 diskuterades ombyggnaden men något beslut togs inte. Den här ombyggnaden skedde dock på sommaren 1975 och vid ett styrelsemöte i september meddelade ordförande Bengtsson att banan i stort sett var klar och att både övningsskjutning och tävling kunde påbörjas. För ombyggnaden erhölls från Naturvårdsverket 15.000 kr i anslag. 

År 1975 kostade en serie på älgbanan 4 kr och så fick man skjuta 2 provskott för 1 kr st. På skeetbanan kostade 15-skottsserien 10 kr och 25-skottsserien 15 kr. Vid älg- och rådjursbanan lossades ca 5.000 skott och vid skeetbanan ca 3.500. Medlemsantalet var 93 st.


1977

Vid årsmötet 1977 hölls en tyst minut för Hilding Forsberg som avlidit under året. I hans ställe invaldes Roger Gustafsson i styrelsen. Medlemsavgiften höjdes till 15 kr och mötet godkände styrelsens inköp av en ”grisbössa” kaliber 22.


1979

I årsberättelsen för år 1978 rapporteras att den nya markägaren, Holmens Bruk, hade sagt upp arrendeavtalet med klubben och ville teckna ett gemensamt avtal för alla banorna. Klubben hade inte annat än att acceptera. Ett nytt kontrakt skrevs i dec. 1978 och löpte på 20 år och omfattade ca. 6000 m2. Priset var 300 kr per år som skulle indexregleras.


1980

Från årsmötet den 2 april 1980. Styrelsen har bestått av:
Ordf.          Per-Åke Bengtsson
V. ordf.       Inge Johansson
Sekr.          Gösta Gustavsson
Kassör        Bengt Hansson
samt          Roger Gustafsson 

Banorna har i stort sett fungerat bra. De bägge gamla skjutkurarna vid älgbanan har rivits och en ny har byggts som är större och mera ändamålsenlig. Övriga byggnader behöver målas och repareras. En torrtoalett har anskaffats. Vid älgbanan har lossats ca 12.000 skott och vid skeetbanan ca 3.000. Under året har 124 godkända prov avlagts vid älgbanan.


1981

Vid årsmötet 1981 avgick Inge Johansson efter att ha tillhört styrelsen i 13 år. Han avtackades av Bengt Hansson som överlämnade blommor. Han valdes till hedersledamot i föreningen. Vid älgbanan hade under året avlagts 131 godkända prov.


1982

Under hösten 1982 erhöll klubben som gåva från disponent Danielsson, Blankaholm en byggnad som passade utmärkt som skriv och anmälningsbod. Medlemmarna hjälpte till vid transport, uppställning och inredning av byggnaden.


1985

Vid årsmötet 1985 invaldes Berne Nilsson in i styrelsen efter Benny Nibelius. Det rapporterades att man hade inköpt begagnade lerduvekastare av Gamleby Jaktskytteklubb. Bengt Hansson skulle under våren sammanträffa med chefen för Sydkraft i Ankarsrum och planera hur man bäst och billigast kunde dra el-ledningar till banorna. Styrelsen hoppades att verksamheten skulle fortsätta i samma omfattning som tidigare, och allt tydde på detta. Samma skyttar återkommer under alla år och många nya tillkommer och alla ser ut att trivas.


1986

Per-Åke Bengtsson avgick som ordförande vid årsmötet i april 1986 efter att ha varit ordf. i 15 år. Till ny ordförande valdes Roger Gustafsson. Till styrelseledamöter valdes P-Å Bengtsson och Bernt Johansson och kvarvarande var Gösta Gustavsson och Berne Nilsson. Samtidigt avgick Bengt Hansson som varit kassör. Ny kassör blev sedan Berne Nilsson. Gösta Gustavsson tackade de avgående för det arbete de lagt ner för klubben och hoppades att de även i fortsättningen skulle jobba för klubben. Banorna hade under det gångna året fungerat bra. De hade besiktigats av myndigheterna utan anmärkning och dessutom lovordats för sitt lämpliga läge ur miljösynpunkt.

Styrelsen konstituerade sig sålunda:
Ordf.          Roger Gustafsson
V. ordf.       Bernt Johansson
Sekr.          Gösta Gustavsson
Kassör        Berne Nilsson
samt          Per-Åke Bengtsson


1987

Under år 1987 utfördes en hel del arbeten på banorna. På älgbanan lades nya slipers och rälsen justerades så att älgfiguren löper ganska bra. Vid skeetbanan har monteringen av automatkastarna dragit ut på tiden. Vid klubbmästerskapet var det klart men då brann en el-motor i tornbyggnaden varför bara lådan kunde användas. Dessutom återstod att lägga kabel mellan tornet och lådan.


1988

Ur årsberättelsen för 1988 noteras: Vid älg- och rådjursbanorna har under året lossats ca 9.000 skott. Nu har verksamheten vid skeetbanan kommit igång och där har lossats ca 7.000 skott. Göran Andersson har byggt en ny bod där och är värd en stor eloge för detta. Han och Roger Gustafsson har sedan skött skjutningarna där med gott resultat. Vagnen vid älgbanan är hårt sliten och har varit lämnad till reparation. Medlemsantalet håller sig omkring 100 år efter år.


1990

Vid årsmötet 1990 som hölls i Gladhammar valdes Göran Anderson till ordf. efter Roger Gustafsson som undanbett sig omval. Även Bernt Johansson avgick ur styrelsen. Som ledamöter i styrelsen valdes Roger Gustafsson och P-Å Bengtsson.

Styrelsen bestod nu av:

Ordf.         Göran Andersson
V. ordf.      Per-Åke Bengtsson
Sekr.         Gösta Gustavsson
Kassör       Berne Nilsson
Samt        
Roger Gustafsson 

Konstnären Erling Johansson som var närvarande vid mötet valdes till hedersmedlem i klubben. Detta som en uppskattning av att han vid flera tillfällen skänkt konst till priser vid klubbens tävlingar. Banorna har under det gångna året fungerat bra. Medlemsantalet har varit 121 st.


1991

Vid årsmötet 1991 beslöts att inköpa material för elektronisk markering vid älgbanan.  Bankommittén fick i uppdrag att sköta om inköp och montering. Medlemsavgiften är nu 50 kr.


1992

Roger Gustafsson avtackades vid årsmötet 1992 för det arbete han nedlagt under de år han tillhört styrelsen. I årsberättelsen för år 1991 rapporteras att Göran Andersson, som är en eldsjäl, har lagt ner ett jättearbete. Han har bl. a. byggt en ny kur med plats för både skytten och skjutledaren. I början på 1992 fick föreningen meddelande från länsstyrelsen att den fått ett bidrag på 37.500 kr ur älgskadefonden.

Gösta Gustavsson och Karl-Henrik Johansson uppvaktades också med blommor med anledning av att båda under det gångna året erövrat elitmärket i älgskytte vilket innebär att de skjutit sig godkända i 30 år.


1993

Vid den här tiden, 1992-93, börjar MoDo sälja av sina marker i Västerviks kommun och vid årsmötena diskuteras om klubben ev. skall förvärva marken vid banorna. Inget erbjudande har kommit men styrelsen med biträde av Bengt Andersson fick i uppdrag att sköta kontakten med MoDo.


1994

Vid årsmötet 1994 rapporterades att någon försäljning av marken inte är aktuell. Mötet beslöt att behålla nuvarande kontrakt som löper ut 1999. Kan noteras att klubbens ekonomi är god med en behållning vid årets slut på 34.601 kr.


1995

Vid årsmötet den 8 mars 1995 hedrades den bortgångne Gösta Gustavsson med en tyst minut. I hans ställe valdes Bernt Johansson in i styrelsen som sekreterare. Göran Andersson informerade om det nya kontraktet med MoDo. Arrendet höjdes till 1.200 kr/år vilket är lika med pistolskytteklubbens arrendeavgift.

Under det gångna arbetsåret har klubben ansökt om att få banan godkänd som provbana för jägarexamen men har fått avslag med motivering att de finns tillräckligt med banor. Klubben överklagade hos Sv. Jägarförbundet men fick åter avslag. Därmed anses frågan avgjord.

Vid älg- och rådjursbanorna har under året lossats ca 9.000 skott och vid skeetbanan ca 8.000 skott. Aktiviteten vid skeetbanan har i stort sett fördubblats vilket till största delen får tillskrivas Roberth Landers och Tommy Olsson. Antalet medlemmar har under året varit 115 personer. Vid älgbanan har 108 godkända prov avlagts.


1996

Fr.o.m. 1996 gäller nya regler för Jägarförbundets älgskyttemärke. Serien på stillastående resp. löpande älg tas bort. I stället består en serie av ett skott på stillastående älg, varefter älgen startas, så skjuts ett skott på löpande älg, sedan ett skott på stillastående och ett skott på löpande.
Krav för bronsmärke: 3 serier med samtliga skott inom träffområdet.
Krav för silvermärke: 3 serier med minst 14 poäng och alla skott inom träffområdet.
Krav för guldmärke: 4 serier med minst 17 poäng.

Vid årsmötet meddelades att Per-Åke Bengtsson jobbar med att få fram ett klubbmärke. Ur årsberättelsen noteras att skeetbanan har utökats med en trapbana och en trapkastare har skaffats. Verksamheten där har varit livlig under hösten.

Marken där banorna är belägna har under året sålts till familjen Albinsson i Säteriet. Arrendeavtalet mellan MoDo och klubben övertas av de nya ägarna och gäller oförändrat. Klubben hoppas på ett gott samarbete med den nya markägaren.


1997

Vid styrelsemöte i jan 1997 meddelar Berne Nilsson att han inte ställer upp som kassör längre. Som efterträdare valdes Fredrik Thunebäck, Ankarsrum.


1998

Göran Andersson avgick som ordförande vid årsmötet den 11 mars 1998. Till ny ordförande valdes Roberth Landers, Västervik. Han tog upp frågan om att anordna en årligen återkommande jaktstig. Han ansåg att det var ett bra sätt för klubben att få in pengar och hade sonderat förutsättningarna lite. Roberth hade fått klartecken från MoDo att sätta up en jaktstig på deras marker, och klartecken från Pistolskytteklubben att få använda deras klubblokal. Styrelsen fick i uppdrag att anordna en jaktstig.

Roberth instiftade ett Hederspris som skall vara vandrande årsvis och tilldelas den person i klubben som gjort sig särskilt förtjänt av det. Den förste som tilldelades priset är Ingemar Oskarsson.


1999

Vid årsmötet 1999 invaldes den första kvinnan i styrelsen. Det var Britta Jillehed från Västervik och hon utsågs senare till kassör.

Vid ett styrelsemöte i oktober 1999 rapporterade kassören Britta Jillehed att den under sommaren genomförda jaktstigen gav ett netto på 12.000 kr. Jaktstigens genomförande har varit årets stora händelse. 242 startade på den ordinarie jaktstigen och 40 på klubbmästerskapet i jaktstig vilket måste anses mycket bra. Prisbordet som bestod av saker, skänkta av ett flertal företag i trakten blev mycket omtyckt och fick mycket beröm.

Vid mötet beslutades också att klubben skulle lägga ut en hemsida på internet. Klubbens ekonomi är god med en behållning vid årets slut på 56.241 kr. Årsavgiften höjdes till 60 kr.

Hederspriset tilldelades Göran Andersson.


2000

Banorna har fungerat bra. Vid älgbanan har lossats ca 7.500 skott och vid lerduvebanan ca 15.000 skott, en ökning från föregående år med 3.000 skott. Medlemsantalet är 143 personer, det högsta i klubbens historia. Serieskjutning med Västerviks JSK har inletts. Västervik vann jubileumstävlingen.

Årets jaktstig genomfördes på ett bra sätt. Deltagarna var inte så många som förra året, 142 starter + 22 i klubbmästerskapet, men alla var belåtna med både jaktstig och prisbord.

Vid årsmötet höjdes medlemsavgiften till 80 kr. Skjutningarna ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Medlemsantalet går uppåt vilket är mycket glädjande, och är nu 172 personer. 94 godkända prov för älgskyttemärken har avlagts.

Hederspriset tilldelades Per-Åke Bengtsson.


2001

Klubbens årsmöte 2002 hölls i Pistolskytteklubbens lokal vid Tjursbo den 20 mars. Där diskuterades inköp av nya lerduvekastare. Styrelsen har tittat på olika alternativ och förordar en komplett anläggning av märket Beomat 700 till ett pris av ca 56.000 kr. Roberth och Bernt har hört sig för hos kommunen om bidrag och fått besked att det finns möjlighet att få bidrag med halva summan. Ansökan kommer att inlämnas. Det diskuterades också om man på något sätt skulle fira att klubben i år fyller 40 år. Beslut fattas senare.

Vidare beslutades att inrätta 2 sektioner, en kulsektion och en hagelsektion. Ansvarig för kulsektionen blev Ingemar Oskarsson och för hagelsektionen Göran Andersson.

Hederspriset tilldelades Glenn Gustafsson.


2002

De 2 nya lerduvekastarna av märke Beomat 700 har inköpts och ställts på plats med hjälp av flera klubbmedlemmar. Intresset för hagelskytte har ökat markant, ca 15.000 skott har avlossats under året. Klubben har erhållit det sökta föreningsbidraget från kommunen på 25.000 kr.

Serieskjutningen mot Västervik är inne på tredje året. Västervik leder med 2-1. Klubben har fått inbjudan att delta i en älgserie tillsammans med lag i Vimmerby-Hultsfredstrakten som vi tackat ja till. Antalet skyttar på jaktstigen var tyvärr bara 122, men dom som kom var mycket nöjda över stigen. I samband med jaktstigen ordnas en compact-sporting på lerduvebanan.

För att fira att klubben fyller 40 år ordnades en jubileumsresa till Björkviks Säteri. Ett 15-tal medlemmar följde med. Där ägnades dagen till att skjuta lerduvor på olika stationer. Där finns banor för grouse-skytte, höga fasaner och så ”Fortet” med vanliga duvor från olika håll samt rabbit-duvor. En mycket uppskattad dag av deltagarna.

Årsavgiften höjs till 100 kr. En serie på älgbanan kostar 20 kr. På lerduvebanan kostar en 15-skottsserie 30 kr och en 25-skottsserie 50 kr.

Hederspriset tilldelades Bernt Johansson.


2003

För första gången i klubbens historia har en klubbmedlem placerat sig på prispallen vid en SM-tävling. Junioren Dennis Erlandsson kom nämligen tvåa vid sporting-SM i Trolleholm. Ett stort Grattis!! och lycka till i fortsättningen.

Klubben blev under året anlitad av Jaktvårdskretsen för att anordna Jägarens dag. Det stora dragplåstret var trickskytten Jocke Smålänning som hade en enastående uppvisning hos oss.

Medlemsantalet är nu uppe i 189 personer, och antalet godkända prov är 111. Älgskytteserien var en tuff tävling, vårt lag kom tyvärr sist. Vi får ta nya tag till nästa år.

Hederspriset tilldelades Mats Johansson.


2004

Skyttet håller en ganska stabil nivå. Ca 9.000 skott på älgbanan och ca 13.000 på lerduvebanan. Jaktstigen drog 120 personer, även där ungefär i samma nivå som förut.

Serieskyttet mot Västervik genomfördes tyvärr inte, det gick inte att hitta lämplig dag! Även till älgserieskyttet blev det jobbigt med att få ihop lag. Vi kommer att hoppa av till nästa år.

Hederspriset tilldelades Göran Andersson.


2005

Tyvärr lämnade eldsjälen Roberth Landers klubben och ordförandeuppdraget. Roberth som dragit i gång mycket verksamhet i klubben ansåg sig inte ha tid i fortsättningen. Till ny ordförande valdes Bernt Johansson och till sekreterare Bernts dotter Sara. Roberth var ju även ”Mr Jaktstig” så när han inte fanns kvar ansåg vi oss nödgade att lägga ner jaktstigen tills vidare, eftersom ingen kunde överta hans roll.

En rejäl minskning av skyttet kan märkas, både vid kul- och hagelskyttet. Även en del strul på älgbanan med ett överbelastningsskydd som löste ut varvid 2 skjuttillfällen försvann kan bidra till minskningen. 

En jaktledarkurs i Jaktvårdsföreningens regi har hållits hos oss, samt uthyrning till några jaktlag och föreningar kan nämnas.

Hederspriset tilldelades Per-Egon Freij.


2006

Alla klubbtävlingarna utom KM Jaktstig vanns detta år av Göran Andersson i Hällebäcken. Dels de gamla vanliga, nämligen Tjursbo-skeeten, Tjursbo-trapen, och KM Jaktskytte, samt de nya, Månadsskjutningarna Älg och Lerduvor. Stort Grattis till Göran.

Vår duktige junior Dennis Erlandsson, tog tillsammans med Olle Eriksson, Ånge JSK, Christoffer Lantz, Roslagens JSK, brons i sporting vid VM i England.

Medlemsantalet är nu uppe i 200 personer.

Hederspriset tilldelades Sven-Inge Södergren.


2007

Sara avgår som sekreterare och ersätts av Lennart Weidinger. Styrelsen består nu av:
Ordf       Bernt Johansson
V ordf     Per-Åke Bengtsson
Sekr       Lennart Weidinger
Kassör    Brita Jillehed
Ledamot Ingemar Oskarsson

Jaktstigen återinvigs. Henrik Svärdhagen åtar sig att hålla i jobbet med den. I fortsättningen kommer vi att ha penningpriser i stället för sakpriser, eftersom det är för mycket jobb med att få tag i saker till prisbordet. Tyvärr kom endast 75 skyttar, delvis beroende på att det krockade med Fliseryd som hade sin jaktstig samma dag. Jaktstigsskyttet är dock generellt sett på nedåtgående kanske mycket på grund av osäkerheten vad gäller användandet av blyammunition.

På älgbanan har ca 6.500 skott avlossats och på lerduvebanan ca 12.000 skott. Trenden är att kulskyttet minskar och hagelskyttet ökar. Exakt 100 godkända prov för älgskyttemärket har avlagts, fördelade på 18 brons, 32 silver och 50 guld.

På lerduvebanan finns nu en compact-sporting med 6 olika kastare som Per Erlandsson m.fl. har byggt upp. Ytterligare en kastare är beställd. Intresset för sporting är på uppgående så det bådar gott för framtiden.

Hemsidan har flyttat till www.ajsk.se

Hederspriset delades inte ut 2007.


2008

Under året har en sportingbana färdigställts under ledning av Per Erlandsson. En första klubbtävling genomfördes i hällande regn. Under hösten byggdes kastarna in så att de står skyddade. Klubben har även fått 2 begagnade kastare av Martin Kling som han köpt  från Helgesbo.

 Årets jaktstig drog ca 90 skyttar, som tillsammans gjorde 109 starter.  Öppen-klassen vanns av Gunnar Svahn, Forserum på 177 p. 2 skyttar sköt fullt, 180 p. Det var Owe Bergström, Ekenässjön och Rune Harrysson, Loftahammar.

Hederspriset tilldelades Per Erlandsson.


2009

Per-Åke avgick ur styrelsen efter att ha suttit i styrelsen sedan 1970. Till ny styrelseledamot valdes Jonas Jonsson.

Under året har ledningarna till sportingkastarna grävts ner. Det innebär att det blir betydligt enklare och säkrare att komma i gång med skyttet. De öppna tävlingarna som anordnats har fungerat utmärkt. Deltagarantalet har däremot inte varit tillfredsställande, jaktstigen drog ca 80 skyttar och sportingen endast 15 skyttar. Vi har diskuterat mycket vad det beror på.

Under året har 197 personer löst medlemskort i klubben. Tillsammans med VIP-, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar har medlemsantalet nu passerat  200-strecket.

Hederspriset tilldelades Bengt Carlsson.


2010

Den stora händelsen under året var anskaffandet av den nya baracken, ”blå boden” som vi nu skall kunna använda som klubblokal. Vi fick köpa den av Skanska för det mycket fördelaktiga priset 5.000 kr. Kostnaden för barack, transport och markarbete stannade vi ca 15.000 kr.

Hederspriset tilldelades Fredrik Sundell.


2011

Under året har arbete med att färdigställa blå baracken fortgått. En del arbete med boden återstår. En förrådsbod har byggts bakom baracken. Omläggning av taket på älggaraget har utförts, samt målning av byggnaderna på skeetbanan.

Hederspriset tilldelades Göran Andersson.


2012

Vid älgbanan har avlossats ca 5.200 skott, det ligger på en stadig nivå. Vid lerduvebanan har ca 18.800 skott avlossats. Det är en stor ökning mot föregående år. Jaktstigen fungerade arrangörsmässigt fortfarande bra och drog även i år ca 80 skyttar, det är den nivån som vi haft de senaste åren.

Medlemsantalet är nu uppe i 225 personer.

Hederspriset tilldelades Veine Brodin.


2013

På älgbanan fick 2 skjutningar ställas in på våren på grund av all snö.

En ny lerduvekastare till sportingen är beställd. Den kommer att vara flyttbar så att man kan variera mycket mer. Under året har 2 begagnade containrar inköpts och satts på plats uppe vid lerduvebanan. Där kan vi nu förvara en hel del lerduvor, gräsklippare, den portabla lerduvekastaren mm.

Hederspriset tilldelades Ola Henriksson.


2014

Vid älgbanan har i år avlossats ca 6.100 skott, en ökning med ca 1.000 skott mot i fjol. Även på lerduvebanan har en kraftig ökning skett, vilket är mycket glädjande. Anledning till detta är det ökande intresset för sportingskyttet.

Under året har styrelsen jobbat med ett projekt som om det kommer till stånd är den största förändring som skett i klubben, nämligen byte till elektronisk markering på älgbanan.

Efter att ha diskuterat detta ingående tog styrelsen beslutet att försöka genomföra detta. En kostnadskalkyl togs fram och den visade på att kostnaden beräknades ligga på ca 160.000 kr.

Ansökan om bidrag söktes från länsstyrelsens älgvårdsfond, där man kan få 80 % av kostnaden exkl moms. Det innebär att klubben får stå för ca 50-60.000 kr. Får vi inte det bidraget beviljat ser vi ingen möjlighet att genomföra ombyggnaden i dagsläget.

Ombyggnaden omfattar elektronisk älgmarkering med tillbehör, ombyggnad av skjutkuren till två skjutbås och bullerskydd, ny elmotor.

Klubben har även tecknat nytt arrendekontrakt med bröderna Albinsson eftersom gamla kontraktet går ut i mars 2015. Dom är mycket nöjda med oss som arrendator och vi har ett gott samarbete. Kontraktet är på 20 år.

Hederspriset tilldelades Peter "Pecka" Larsson.


2015

Årets stora utmaning har varit ombyggnaden av älgbanan till elektronisk markering. Under 2014 togs offerter in från de tillverkare som finns och styrelsen tog beslut om att satsa på systemet från Sius, vilket är ett svenskt system med goda referenser.

I januari 2015 lämnades ansökan in om bidrag till Länsstyrelsen, och efter flera kontakter fick vi i början av april positivt besked om att vi kunde få bidrag från älgvårdsfonden. Bidragets storlek var 80 % av kostnaderna före moms.

Beställning till Sius skickades omgående för att kunna få leverensen så att ombyggnaden kunde ske under sommaruppehållet av skjutningarna. Under tiden byggde Göran till skjutkuren med en skjutplats till. Samtidigt byggdes bullerdämpande sidoväggar.

När leveransen kommit byggde först Veine en ny vagn och sedan skulle allt kopplas ihop. Vi fick då problem med att få tag i elektriker under rådande semestertider och paniken kom krypande – eller snarare flygande. Men när ”nöden är som störst är hjälpen som närmast” lyder ett gammalt ordspråk. Anders tillfrågades och ställde upp, och tillsammans med Johnny, Ingemar och Bernt tillbringades en hel del tid vid banan. Kablar och kopplingar fixades, provkörningar och tester utfördes. Dagen före höstomgångens start fungerade allt tillfredsställande!!

Kostnaderna för detta är ca 192.000 kr brutto och bidraget från Länsstyrelsen blev 100.525 kr. Klubbens nettokostnad ligger alltså på drygt 90.000 kr.

Tävlingarna som hållits i klubben är ”de gamla vanliga” nämligen KM i Jaktstig, Jaktskytte och Sporting, Tjursbo-trapen, Tjursbo-skeeten och månadsskjutningarna på älg och lerduvor. Därutöver har genom Peckas försorg skjutits nya tävlingar på lerduvebanan, nämligen Hälge-cupen, Nektar-cupen och Tomtekrossen. Vid lerduvebanan har intresset ökat enormt mycket och under året har drygt 36.000 skott skjutits.

Hederspriset tilldelades Anders Johansson.


2016

 

 

 

Ankarsrum i maj 2019

Sammanställt av Bernt Johansson
med stor hjälp av Inge Johansson

 

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com

Senast uppdaterad: 2020-03-05